Statut Zespołu Szkół nr 1
Wewnątrzszkolne zasady oceniania
Procedury rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1
Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych
Koncepcja pracy szkoły na lata 2014-2019
Program profilaktyki na lata 2014-2017
Program wychowawczy na lata 2014-2017
Program wychowawczy na rok szkolny 2016-2017
Szkolny zestaw programów nauczania dla klas I-III w roku szkolnym 2017/18
Zestaw podręczników dla klas I-III w roku szkolnym 2017/18
Szkolny zestaw programów nauczania dla klas IV-VII w roku szkolnym 2017/18
Zestaw podręczników dla klas IV-VI w roku szkolnym 2017/18
Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół:
Zarządzenie nr 8/2015 w sprawie określenia warunków korzystania ze stołówki w Zespole Szkół nr 1 oraz ustalenia wysokości opłat za obiady
Zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych
Zarządzenie w sprawie wyłączenia z użytkowania sali gimnastycznej nr 2
Innowacja pedagogiczna "Programowanie kluczem do lepszej przyszłoœci"  
Przedmiotowe zasady oceniania klas I - III:
edukacja wczesnoszkolna
religia
język angielski  
Przedmiotowe zasady oceniania klas IV - VI:
religia
język polski
język angielski
muzyka
plastyka
historia
przyroda
matematyka
zajęcia komputerowe, informatyka
zajęcia techniczne
wychowanie fizyczne  

Zasady wydawania legitymacji szkolnych, duplikatów legitymacji i świadectw
/zmiana od 1.01.2012 r./
Zasady wydawania legitymacji szkolnych
Zasady wydawania duplikatów świadectw i legitymacji oraz pobierania opłat za te czynności  

Regulamin uzyskania karty rowerowej
regulamin