Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 9  

Z dniem 15.05.2012 r. w Szkole Podstawowej nr 9 w Siedlcach rozpoczęła się realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”. Jego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III. Praca z uczniem wymaga dostosowania treści, metod i środków nauczania do indywidualnych zdolności, umiejętności i zainteresowań uczniów.

W ramach projektu w naszej szkole realizowane są następujące zajęcia pozalekcyjne:
* Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
* Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
* Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wadami postawy.
* Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
* Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.
* Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia plastyczne.
* Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia muzyczno-teatralne.

Koordynatorem szkolnym projektu jest p. Anna Gańko.

Zajęcia z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu dla uczniów klasy I
Prowadząca: Ewa Bacewicz
Termin: wtorek 12.40 – 13.25

Zajęcia z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu dla uczniów klasy II
Prowadząca: Anna Gańko
Termin: poniedziałek 11.50 – 12.35

Zasadniczym celem programu zajęć z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu jest wyrównywanie braków w rozwoju psychomotorycznym dzieci oraz opanowanie przez nie podstawowych umiejętności w czytaniu i pisaniu, by umożliwiło to im dalszą naukę w szkole.


Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla uczniów kl. II
Prowadząca: Izabela Zalewska
Termin: poniedziałek 12.55-13.40

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla uczniów kl. III
Prowadząca: Judyta Ługowska
Termin: poniedziałek 11.50-12.35

Prowadząca: Hanna Kardas
Termin: piątek 10.45-11.30

Uczniowie na tych zajęciach doskonalą umiejętności matematyczne, uczą się logicznego myślenia, korzystają z pomocy dydaktycznych, gier i zabaw matematycznych. Zajęcia te stanowią pomoc w zdobywaniu umiejętności i wiadomości, uczą dziecko podejmować decyzje, sprzyjają podniesieniu własnej wartości. Ich tematyka jest zróżnicowana tak, by dziecko utrwalało znane mu treści, a także poznawało nowe. Ćwiczenia tu stosowane rozwijają ciekawość poznawczą, a także uczą samodzielnego myślenia.


Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
Prowadząca: Iwona Radomyska
Termin: środa 13.00 – 14.00

Zajęcia są prowadzone dla uczniów klasy II. Mają one na celu:
• usprawnianie podstawowych funkcji aparatu mowy - oddechu, fonacji i artykulacji oraz ich koordynacji;
• przygotowanie do poprawnej techniki czytania i pisania;
• wykształcenie umiejętności poprawnej artykulacji głosek zaburzonych;
• usprawnianie funkcji analizatora słuchowego – słuchu fonemowego, analizy i syntezy słuchowej;
• usprawnianie analizatora wzrokowego;
• podnoszenie sprawności grafomotorycznej.
Zdobyte na tych zajęciach umiejętności warunkują poprawną komunikację językową.


Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy dla uczniów kl. I
Prowadząca: Anna Izdebska
Termin: czwartek 12.55-13.40

Prowadząca: Joanna Nurzyńska
Termin: czwartek 12.55-13.40

Zdrowe, zgrabne, o pięknej sylwetce dziecko, to marzenie wszystkich rodziców. Czy takie będzie, w dużym stopniu zależy to od warunków, stylu życia i nawyków dziecka. Dlatego troska o prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, o zapewnienie mu odpowiedniej ilości wszechstronnego ruchu jest działaniem na rzecz szeroko pojętego zdrowia dziecka. Gimnastyka korekcyjna jest kierowana głównie do dzieci z wadami niewymagającymi jeszcze postępowania rehabilitacyjnego, u których wady postawy są wynikiem słabego umięśnienia oraz nieprawidłowego nawyku w utrzymaniu postawy ciała. Dzieci te wymagają dodatkowej dawki ruchu – ruchu korekcyjnego. Na zajęciach dzieci uczą się nowych ruchów, ćwiczeń i zabaw. W zabawach i grach ruchowych zdecydowanie preferuje się dokładność wykonania zadań korekcyjnych.


Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.
Prowadząca: Izabela Zalewska
Termin: środa 12.55-13.40

Prowadząca: Małgorzata Sprycha
Termin: wtorek 13.45-14.30

Zajęcia mają na celu wdrażanie do samodzielnego, twórczego myślenia, poszukiwania różnych dróg dochodzenia do celu, umożliwianie dziecku eksperymentowania, odkrywania i dociekania. Dają im możliwość rozwijania zainteresowań oraz doskonalenia umiejętności.


Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia plastyczne.
Prowadząca: Ewa Czyżewska
Termin: wtorek 13.45-14.30

Zajęcia te rozwijają zainteresowania i zdolności plastyczne uczniów. Kształcą umiejętność obserwacji i zauważania piękna w otaczającym świecie. Uczniowie poznają nowe techniki plastyczne. Uczą się współdziałania w zespole i planowania pracy.


Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia muzyczno-teatralne.
Prowadząca: Jolanta Strugacz
Termin: środa 8.00-8.45

Prowadząca: Beata Rucińska
Termin: środa 13.00-13.45

Zajęcia mają na celu rozwijanie uzdolnień muzyczno-teatralnych dzieci. Umożliwiają uczniom rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą, uczą przeżywania różnych stanów emocjonalnych oraz wchodzenia w określone role. Są okazją do budowania właściwej samooceny, poczucia własnej wartości, opanowywania tremy.