Ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2017/2018
opis ubezpieczenia
ogólne warunki ubezpieczenia
postępowanie w przypadku szkody


Stypendium i zasiłek szkolny na rok szkolny 2017/2018
Informacje o stypendium szkolnym
Informacje o zasiłku szkolnym


Wyprawka dla ucznia klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018

Wyprawka


Podręczniki na rok szkolny 2017/2018

Rodzice uczniów klas I - VII kupują tylko podręczniki i ćwiczenia (jeśli są w wykazie) do religii, a pozostałe książki uczniowie dostaną w szkole w ramach dotacji do podręczników.

Podręczniki do religii dla klas I-III
Podręczniki do religii dla klas IV-VI

Wykaz wszystkich podręczników znajduje się w zakładce Dokumenty szkolne.


Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018
Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się 8 maja 2017 r. Rekrutacja prowadzona będzie przez system elektroniczny pod adresem www.siedlce.podstawowe.vnabor.pl.
Terminy:
- od 8.05.2017 8.00 do 19.05.2017 15.00 rejestracja kandydatów
- od 24.05.2017 8.00 do 30.05.2017 15.00 publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzanie woli
- 31.05.2017 8.00 publikacja list przyjętych
Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się 3 kwietnia 2017 r. Rekrutacja prowadzona będzie przez system elektroniczny pod adresem www.siedlce.przedszkola.vnabor.pl.
Terminy:
- od 3.04.2017 8.00 do 21.04.2017 15.00 rejestracja kandydatów
- od 5.05.2017 8.00 do 12.05.2017 15.00 publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzanie woli
- 15.05.2017 12.00 publikacja list przyjętych

- od 22.05.2017 8.00 do 26.05.2017 15.00 rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów
- od 31.05.2017 10.00 do 7.06.2017 15.00 rekrutacja uzupełniająca - publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzanie woli
- 8.06.2017 15.00 rekrutacja uzupełniająca - publikacja list przyjętych
Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


Stypendium obiadowe
Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera akcję dożywiania dzieci w polskich szkołach. Temu właśnie służy program Fundacji "Być Bardziej". O stypendium obiadowe mogą się ubiegać rodziny, których miesięczny dochód netto nie przekracza 800 złotych na jednego członka rodziny. Aby zgłosić swój udział należy przesłać wniosek dostępny na stronie internetowej pod adresem:
http://dzwoneknaobiad.pl/zglosdziecko
-podstawowy nabór do 15 września.


Zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017
Klasy 0-3
Klasy 4-6


Zapisy dzieci do świetlicy na rok szkolny 2016/2017
Regulamin przyjęcia dziecka do świetlicy
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
Oświadczenie rodziców o sposobie odbierania dziecka


Dopalacze - gdzie szukać pomocy?
Informacje


Pomoc dla osób pokrzywdzonych
Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mają możliwość otrzymania bezpłatnej pomocy udzielanej przez podmioty i organizacje pozarządowe. Pełna lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz Informator dla Pokrzywdzonego dostępne są na stronach:
- Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem,
- www.pokrzywdzeni.gov.pl
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazowieckie.pl w zakładce: Polityka społeczna/Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/Placówki świadczące pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie/Sieć pomocy Ofiarom Przestępstw


Informacje o obiadach w szkole
Treść rozporządzenia


Mamo, Tato 6 - latek w szkole
Do czego mają prawo najmłodsi uczniowie?
Co powinni wiedzieć rodzice?
Jak sprawdzić szkołę?

Te zagadnienia zostały poruszone w prezentacji, którą możecie Państwo obejrzeć tutaj.


Zbiórka nakrętek
Trwa zbiórka plastikowych nakrętek na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.


Miejski program "3+ Siedlecka Duża Rodzina"
W Siedlcach wprowadzono program "3+ Siedlecka Duża Rodzina". Program ma na celu:
1) kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych,
2) wspieranie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych,
3) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,
4) poprawę warunków życia rodzin wielodzietnych.
Więcej informacji...


Zmiana obuwia
W szkole obowiązuje bezwzględnie obuwie na jasnej podeszwie.


Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje materiał Profilaktyka używania nowych narkotyków tzw. dopalaczy przez młodzież. Oferta działań profilaktycznych adresowanych do dyrektorów szkół, kadry pedagogicznej, rodziców, uczniów oraz organów prowadzących, który zawiera propozycje działań w zakresie profilaktyki narkomanii, w tym używania przez młodzież nowych narkotyków.
Więcej informacji


 Numer konta Rady Rodziców Szkoły Podstawowej

Bank Spółdzielczy w Siedlcach
19 9194 0007 0000 1674 2000 0010


Instytucje współpracujące ze szkołą
Do instytucji współpracującymi ze szkołą należą: Urząd Miasta, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Siedlcach, Sąd Rodzinny, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Komenda Miejska Policji, Państwowa Straż Pożarna, Oddział PCK, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Szkolny Związek Sportowy, Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”, ZHP, Nadleśnictwo Siedlce, Parafia św. Józefa”, pływalnia przy PG 4, Park Wodny, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Straż Miejska, Siedleckie Towarzystwo Samorządowe, Centrum Kultury i Sztuki, Miejski Ośrodek Kultury, Sala Widowiskowa Podlasie, Muzeum Regionalne, Muzeum Diecezjalne, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Filia Biblioteki nr 3, Urząd Pocztowy nr 6, Bank PKO S.A.